Liên kết được tài trợ:

SmoothKit

SmoothKit 3.4.1 Cập nhật

        SmoothKit cung cấp bộ lọc tối ưu được đặt để làm mịn hình ảnh của bạn bằng cách kết hợp các điều khiển hướng đến người dùng và các phương pháp nhạy cảm với tính năng. SmoothKit là một tập hợp các bộ lọc bổ sung cho các blurs cơ bản được cung cấp...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: