Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

SmoothKit

SmoothKit 3.3.5 Cập nhật

        SmoothKit cung cấp bộ lọc tối ưu được đặt để làm mịn hình ảnh của bạn bằng cách kết hợp các điều khiển hướng đến người dùng và các phương pháp nhạy cảm với tính năng. SmoothKit là một tập hợp các bộ lọc bổ sung cho các blurs cơ bản được cung cấp...

Extensis Universal Type Server

Extensis Universal Type Server 6.1.5 Cập nhật

Máy chủ loại phổ quát là giải pháp quản lý phông chữ khách, thế hệ tiếp theo / máy chủ xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến phông chữ cho tất cả các loại quy trình công việc sáng tạo. Nhóm làm việc có kích thước từ nhỏ đến trung bình - thậm chí là những...

Liên kết được tài trợ: