Liên kết được tài trợ:

Log Parser Lizard

Log Parser Lizard 5.5 Cập nhật

Log Parser Lizard là giao diện miễn phí cho động cơ MS Log Parser và phân tích log mạnh mẽ. Phân tích các file log của bạn và tạo ra Excel và các báo cáo PDF chỉ trong vài giây. Log Parser là một công cụ rất mạnh mẽ, tự do và linh hoạt cung cấp truy cập...

IISLogViewer

IISLogViewer 1.14.9.22

Chức năng: - Xem các log-file của trang web của bạn (ví dụ: C: inetpublogsLogFilesW3SVC1) - Hỗ trợ IIS Internet Information Server 6+ - Bao gồm- và Loại trừ các bộ lọc (ví dụ như cho phép hoặc từ chối IP-Address) - Tìm kiếm toàn văn hoặc mô hình tìm...