Liên kết được tài trợ:

BabyMath

BabyMath 1.0

BabyMath là chương trình máy tính được tạo ra để đào tạo trẻ em trong toán học trong các hình thức trò chơi, nó giúp phát triển kỹ năng số học tâm thần, đó là toán học trẻ em vui vẻ. Chương trình BabyMath hiển thị trên màn hình máy tính các ví dụ toán...

Metronomos

Metronomos 4.0 Cập nhật

Chương trình Kiểm soát Trẻ em "Metronomos" có thể ngăn chặn việc lạm dụng máy tính và / hoặc internet của con bạn. Bây giờ bạn có thể chấm dứt chiến đấu về người, khi nào và bao lâu sẽ được sử dụng máy tính. Đặt các giới hạn để ngừng sử dụng lâu dài và /...

Liên kết được tài trợ:

Chương trình này được thiết kế để giúp con bạn thành công ở trường. Các khu vực mục tiêu của chương trình này là đọc sách kỹ năng. đặc biệt Sight Words. Chương trình này hiện nay bao gồm từ Sight Mẫu giáo, First Grade, thứ hai lớp, và lớp thứ ba. cập nhật...

Liên kết được tài trợ: