Liên kết được tài trợ:

Kidsoft là một giải pháp CCMS thực sự dựa trên đám mây, xử lý với truy cập toàn cầu an toàn 24/7. Nhóm giải pháp phần mềm liên tục đổi mới để cung cấp các tính năng phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của dịch vụ giữ trẻ. Sẵn sàng API Quản lý doanh nghiệp...

Liên kết được tài trợ: