Liên kết được tài trợ:

Smaller

Smaller 1.4 Cập nhật

nhỏ hơn là một mạnh mẽ HTML, PHP, CSS và JavaScript nén trên Mac OS X mà còn có khả năng kết hợp nhiều file thành một. CSS và JavaScript nén được cung cấp bởi YUI Compressor trong khi đối với HTML và PHP nén nó sử dụng htmlcompressor. Đó chắc chắn là phải...