Liên kết được tài trợ:

Cho phép iDevice Jailbroken của bạn để sao lưu SHSH cho địa phương khôi phục là gì mới trong phiên bản này:. TinyUmbrella bây giờ sẽ tiết kiệm của bạn (hy vọng thức) iphone 4 shshs. . Với 7.1.2 shshs bạn sẽ có thể vĩnh viễn jailbreak thiết bị của...

Bạn có thể sử dụng Backup iPhone Browser để xem và trích xuất bất kỳ tập tin từ bản sao lưu iPhone một cách dễ dàng. Nó sẽ giúp bạn gửi những tin nhắn với hình ảnh đính kèm để HTML, liên lạc để vCards, lịch sử cuộc gọi, bookmarks, lịch sử để định dạng...