Liên kết được tài trợ:

Bootstrap File Input

Bootstrap File Input 4.3.2 Cập nhật

Thay vì lựa chọn và tải lên một tập tin tại một thời điểm, hoặc sử dụng nhiều lĩnh vực tải lên trong cùng một hình thức, các nhà phát triển có thể triển khai Bootstrap file đầu vào để cung cấp cho người dùng của họ với một tập tin đẹp chọn giao diện, hoàn...

Liên kết được tài trợ:

jQuery Mask Plugin

jQuery Mask Plugin 1.13.8 Cập nhật

mỗi ví dụ, nếu một lĩnh vực đầu vào yêu cầu giờ để được nhập vào một định dạng nhất định, các 'jQuery Mask Plugin' sẽ loại bỏ bất kỳ ký tự không số và tự động phong cách và định dạng các số nhập vào, hạn chế đầu vào định dạng mong muốn (xem ảnh...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề