Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

First French

First French 1.2.0

Tiếng Pháp đầu tiên thích hợp cho trẻ em ở độ tuổi đi học tiểu học và tiểu học vì không có khả năng đọc. Có một tùy chọn để hiển thị văn bản của những gì bạn nghe, và nếu được chọn, sau đó nhấp vào văn bản cho phép bạn nghe những từ được lặp lại. Chương...

Liên kết được tài trợ: