Liên kết được tài trợ:

Atrise Golden Section

Atrise Golden Section 5.8 Cập nhật

        Phần vàng là một lưới thiết kế trong suốt có thể điều chỉnh cho các thiết kế web, đồ họa, logo và giao diện người dùng. Nó cho phép bạn kiểm soát và chỉnh sửa kích thước và tỷ lệ trong dự án thiết kế của bạn bằng cách sử dụng tỷ lệ phần vàng. Từ...

Tạo mã vạch 128 trong bất kỳ chương trình nào hỗ trợ phông chữ TrueType. Gói này chứa Mã 128 Tập hợp con A, B và C, cũng như các phông chữ không có văn bản có thể đọc được của con người. Mỗi phiên bản chứa 6 độ cao, tổng cộng 24 phông chữ. Bạn sẽ tìm thấy...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: