Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Lưu ý:Phiên bản firmware này cài đặt chức năng xác minh mã ký. Firmware có chữ ký của HP đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của mã; nghĩa là firmware đã được sản xuất bởi HP (xác thực) và firmware đã không bị thay đổi trong bất kỳ cách nào (tính toàn...

Tìm kiếm theo chủ đề