Liên kết được tài trợ:

Như các gợi ý tên, FileBox Clone là một bản sao của tập tin Web FileBox của hosting và dịch vụ chia sẻ.Nó cho phép người dùng tải lên các tập tin cá nhân của họ, có được một bộ duy nhất của các liên kết và chia sẻ các URL với bạn bè của bạn.Đó là cơ bản...

Liên kết được tài trợ:

XUpload

XUpload 2.7 / 3.1 / 1

Nó cho phép người dùng chấp nhận tập tin tải lên trên trang web của họ và các chương trình tải lên thanh tiến trình đó đang cho thấy sự tiến bộ trong thời gian thực.Tải lên thanh tiến trình có thể được hiển thị trong cửa sổ popup hoặc ngay trên trang tải...

Liên kết được tài trợ:

AjaXplorer

AjaXplorer 5.0.4

AjaXplorer có thể được sử dụng trong việc cài đặt và triển khai các hệ thống chia sẻ tập tin riêng của bạn, tương tự như Box.net và Dropbox.AjaXplorer là một công cụ mạnh mẽ và được hoàn chỉnh với nhiều tùy chọn và tính năng.Đây là phiên bản cuối cùng bao...