Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

DocMGR

DocMGR 1.0 RC4

Nó cho phép lưu trữ của mọi loại file, hỗ trợ và lập chỉ mục toàn văn bản của các định dạng tài liệu phổ biến nhất.Nó có danh sách kiểm soát truy cập, cho phép người dùng chuyển nhượng, tập đàn thảo luận, và tập tin nhóm đa cấp.Nó cũng có sẵn trong nhiều...