Liên kết được tài trợ:

QuizMaker Pro

QuizMaker Pro 2018.2 Cập nhật

Một ứng dụng đầy đủ tính năng trong đó người dùng có thể tạo, quản trị, lưu trữ, tải lên, xuất và kiểm tra điểm. Các tính năng của chương trình bao gồm:  Có thể đưa vào tối đa 10 loại câu hỏi khác nhau trong một tệp bài kiểm tra duy nhất.  Câu hỏi khảo...

Liên kết được tài trợ:

Chinese Calendrics

Chinese Calendrics 16.16 Cập nhật

Một chương trình để chuyển đổi giữa các ngày trong lịch Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản và các ngày trong lịch Gregorian và Julian, và để tìm ngày Tết âm lịch và những tháng nhuận cho bất kỳ năm nào trong lịch châu Á. Có thể liệt kê ngày kỷ niệm của các...

Liên kết được tài trợ:

MathMod

MathMod 7.0 Cập nhật

        MathMod là phần mềm toán học để hiển thị và làm sinh động các bề mặt tham số và ngầm định. Nó cho phép bạn tạo ra các đối tượng toán học mà sau đó bạn có thể xuất sang định dạng OBJ và sử dụng với vô số các giải pháp phần mềm mô hình và hoạt hình...