Liên kết được tài trợ:

ComPair

ComPair 2.0.5

ComPair là một trình so sánh tài liệu phổ quát, sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn:  Nó so sánh hai phiên bản của một tài liệu.  Nếu cần ở hai định dạng tệp khác nhau.  Trong cùng một ngôn ngữ hoặc bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Tất cả các định dạng tệp...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: