Liên kết được tài trợ:

xProDDNS

xProDDNS 17.1.0 Cập nhật

xProDDNS là một Dynamic DNS Client cho Dyn, No-IP, OpenDNS và DNS-O-Matic chạy trên Windows, macOS và Linux, bao gồm Raspbian cho Raspberry Pi 2 và 3. Nó an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Các máy trạm và các máy chủ không đầu có thể quản lý dễ dàng nhờ...