Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Together

Together 3.8.8 Cập nhật

Cùng nhau (trước đây là KIT - Keep It Together) là một ứng dụng để lưu trữ, tổ chức, chỉnh sửa và xem trước tất cả các loại tệp và có thể tìm thấy chúng một cách nhanh chóng. Chỉ cần về bất cứ điều gì có thể được kéo vào cửa sổ chính của Together hoặc Kệ...

Liên kết được tài trợ:

iWisdom

iWisdom 3.0 Cập nhật

iWisdom là một ứng dụng máy tính để bàn sẽ giúp người dùng quản lý danh sách trích dẫn hoặc những hiểu biết ngắn gọn khác. Những bit của trí tuệ có thể được phân loại và sắp xếp. Một quan điểm là có sẵn mà sẽ liên tục luân phiên từ một mục khôn ngoan khác...