Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Labels and Databases

Labels and Databases 1.6.3 Cập nhật

Nhãn và Cơ sở dữ liệu là nhà sản xuất nhãn và phần mềm thiết kế có công cụ quản lý cơ sở dữ liệu tích hợp liền mạch. Nó cho phép tạo nhãn, phong bì và thẻ sử dụng các định dạng nhãn tích hợp khác nhau, sau đó in kết hợp chúng với thông tin chứa trong cơ...

Liên kết được tài trợ: