Liên kết được tài trợ:

Overlook

Overlook 2.0

Overlook là một phần mềm quản lý kế hoạch kiểm tra miễn phí trên web. Overlook giúp nhóm tạo ra các kế hoạch kiểm tra và thực thi dễ dàng, cho dù nội bộ hay bên ngoài. Với iOS và Android danh sách kiểm tra sự sẵn sàng, bạn có thể đảm bảo rằng các ứng dụng...

Bushido Vé là một phần mềm theo dõi vấn đề và lỗi mà hầu như không có đường cong học tập. Nó được thiết kế đặc biệt cho các nhà phát triển cá nhân và nhóm nhỏ. Nó kết hợp phương tiện truyền thông xã hội với vấn đề giao tiếp và quản lý lỗi công việc truyền...