Liên kết được tài trợ:

SmartSynchronize

SmartSynchronize 3.5 Cập nhật

        SmartSynchronize là một công cụ để so sánh (văn bản) tập tin và thư mục. Bạn có thể hợp nhất các thay đổi từ một tệp này sang một tệp hoặc thư mục khác. Điều này làm cho nó rất dễ dàng, để đồng bộ hóa các tập tin hoặc cấu trúc thư mục, ví dụ, giữa...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: