Liên kết được tài trợ:

Các vé hỗ trợ được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu MySQL.  Các lớp có thể thực hiện một số loại hoạt động trên vé, như: quản lý người sử dụng phiên đăng nhập, vé hiển thị trình, đánh dấu vé như đọc, trả lời vé, gửi vé mới, xóa vé, gửi vé tương tác tin...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề