Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Eventum

Eventum 3.0.9 Cập nhật

Nó có thể được sử dụng bởi một bộ phận hỗ trợ để theo dõi các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đến, hoặc bởi một đội ngũ phát triển phần mềm để nhanh chóng tổ chức các nhiệm vụ và các lỗi. Eventum có thể xử lý nhiều dự án, các loại vé và người sử dụng cùng một...

Tìm kiếm theo chủ đề