Liên kết được tài trợ:

Analog DIN Clock Screensaver

Analog DIN Clock Screensaver 1.6.1 Cập nhật

Bảo vệ màn hình này cho thấy một đồng hồ analog được thiết kế theo tiêu chuẩn DIN 41090. Bốn đồng hồ khác nhau đối mặt (bao gồm cả một số quay số) có sẵn. Các kích thước của đồng hồ, tốc độ di chuyển và màu sắc của nó là tự do điều chỉnh. Các hành vi của...

Liên kết được tài trợ: