Liên kết được tài trợ:

Maze

Maze 2.5.1 Cập nhật

Maze là một thực hiện Mac OS X của màn hình mê mô-đun bảo vệ cổ điển nhìn thấy trên các nền tảng khác nhau. Nó hoạt động với Mac OS X được xây dựng trong chương trình bảo vệ màn hình là gì mới trong phiên bản này:. Sửa lỗi treo / treo khi lưu prefs...