Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

24U Phidgets Plug-In cho phép bạn kết nối các loại khác nhau của phidgets đến cổng USB của máy tính của bạn và tương tác với họ trực tiếp từ FileMaker Pro. Bạn có thể triger một kịch bản FileMaker khi một nút phần cứng được ép, hoặc một giá trị đo bằng...

Liên kết được tài trợ: