Liên kết được tài trợ:

ZeroCMS

ZeroCMS 1.3.2

ZeroCMS là một hệ thống quản lý nội dung rất đơn giản được xây dựng bằng cách sử dụng PHP và MySql. ZeroCMS được phát hành theo GNU General Public License v3.0. ZeroCMS là hoàn toàn mở, ai cũng có thể đóng góp cho dự án. ZeroCMS được thu nhỏ lại một CMS...