Liên kết được tài trợ:

LinkByLink

LinkByLink 2.1 Cập nhật

Ngay cả khi sử dụng Hệ thống Quản lý Nội dung (CMS) kiểm tra các trang web cho các liên kết bị hỏng là một vấn đề. Cho đến nay, không phải ai cũng sử dụng CMS, và để tìm các liên kết bị hỏng cho các trang web bên ngoài hoặc để xác định các địa chỉ e-mail...