Liên kết được tài trợ:

Photovoltaic System

Photovoltaic System 2.80 Cập nhật

Mô phỏng sự khấu hao của một Hệ thống điện lượng mặt trời trong 30 năm qua, bao gồm cả Thương mại điện lưới Prosumer. Tinh chỉnh nhiều thông số về chi phí, hiệu suất, và bán hàng như bạn muốn. Xem tổng chi phí sở hữu (TCO), Tổng giá trị khấu hao, Lợi...

Liên kết được tài trợ:

Với ARIS Express, Software AG là cung cấp của thế giới phần mềm mô hình hóa quy trình kinh doanh miễn phí đầu tiên. ARIS Express là công cụ hoàn hảo để bắt đầu với Quy trình quản lý kinh doanh. Thật dễ dàng để cài đặt và cho phép quá trình mô hình trực...

Liên kết được tài trợ: