Liên kết được tài trợ:

Đây là một giải pháp để thực hiện dễ dàng để thiết lập mặt đối mặt các cuộc họp mà không rời khỏi văn phòng hoặc nhà.Đó là cách hiệu quả và đơn giản nhất nhất để gặp ai đó và thảo luận về một đối một.Nó đi kèm với nhiều kiểu loại, do đó, các nhà phát...

accounting.js

accounting.js 0.4.2 Cập nhật

accounting.js cho phép các nhà phát triển để kiểm soát các biểu tượng đồng tiền đó được gắn vào một giá trị tiền, thiết lập tùy chỉnh chữ số thập phân, và vòng số điểm nổi đến một mức độ chính xác mong muốn.Ngoài ra thư viện hỗ trợ một cách định dạng kiểu...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề