Liên kết được tài trợ:

Ghemical

Ghemical 2.95

Ghemical là một gói phần mềm hóa học tính toán được lưu hành theo GNU GPL. Nó có nghĩa là toàn bộ mã nguồn của các gói có sẵn, và người dùng có thể tự do nghiên cứu và sửa đổi các gói. Ghemical được viết bằng C ++.Dự án Ghemical có một giao diện người...

SyntenyMiner

SyntenyMiner r.0001-11272006

SyntenyMiner là một ứng dụng để hình dung và thẩm vấn những so sánh giữa nhiều trình tự bộ gen hoàn chỉnh. Giao diện này cung cấp một cái nhìn hải ở trận đấu tới một trình tự bộ gen tham khảo. Trình tự phù hợp giữa các nhiễm sắc thể của bộ gen khác nhau...

mpiBLAST

mpiBLAST 1.4.0-pio / 1.5.0 Beta 1

mpiBLAST là một thực hiện song song MPI dựa của NCBI BLAST. Dự án bao gồm một cặp chương trình thay thế formatdb và blastall với các phiên bản mà thực hiện công việc BLAST song song trên một cụm các máy tính với Bộ KH & ĐT đã cài đặt. Có hai ưu điểm chính...

RFLP kế hoạch là một công cụ giúp lập kế hoạch một thí nghiệm RFLP: Nó tìm enzim giới hạn cắt một tập hợp tương đồng trình tự DNA trong nhiều cách khác nhau và mô phỏng hình ảnh điện di gel- kết quả. Chương trình giúp bạn tìm thấy những enzim giới hạn...

Liên kết được tài trợ:

Adun

Adun 0.8.2

dự án Adun là một chương trình mô phỏng sinh học phân tử mở rộng, bao gồm quản lý dữ liệu và khả năng phân tích.Adun cung cấp các thuật toán tiên tiến và quy trình mô phỏng phân tử mà có thể được truy cập từ một giao diện người dùng trực quan mà còn từ...

GDIS

GDIS 0.89

GDIS là một chương trình dựa trên GTK cho màn hình hiển thị và thao tác của các phân tử bị cô lập và hệ thống tuần hoàn. Phần mềm này được phát triển, nhưng dù sao cũng khá chức năng.Dưới đây là một số tính năng chính của...

Liên kết được tài trợ:

NetAtlas

NetAtlas 1.1

NetAtlas là một plugin Cytoscape có sử dụng mô dữ liệu biểu hiện gen để lọc mạng tín hiệu tế bào. NetAtlas xác định của các mạng mô được xác định, các thành phần mạng mô-cụ thể, và các thành phần với các biểu hiện tương quan giữa các mô.Yêu...