Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Chord Cadenza

Chord Cadenza 2.8.6 Cập nhật

Cho phép người dùng chơi cùng với tệp MIDI hoặc âm thanh (mp3), sử dụng các phím và hợp âm được tạo từ tệp MIDI. Làm việc với bàn phím MIDI hoặc PC - không yêu cầu kỹ năng âm nhạc. Có thể sử dụng hiển thị kiểu bộ theo dõi để quản lý các bản nhạc MIDI. Có...

Liên kết được tài trợ: