Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Delta 1010

Delta 1010 2.0.7

Áp dụng cho:. Delta 1010, Delta 1010LT, Delta 44, Delta 66, Delta Audiophile 2496, Delta Audiophile 192 là gì mới trong phiên bản này: Cố định một vấn đề với Word Clock đồng bộ, nơi nó được định kỳ không khóa Cải thiện hỗ trợ SPDIF đồng bộ khi...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề