Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Một chương trình Windows để tính toán các khía cạnh nhật tâm giữa các hành tinh tại một ngày nhất định. Cũng hiển thị các lần chuyển mạch tâm nhĩ cá nhân cho một ngày sinh đã cho, và sự đồng bộ cho hai ngày sinh. Có các màn hình đồ họa và động học cho...