Liên kết được tài trợ:

Một chương trình Windows để tính toán các khía cạnh nhật tâm giữa các hành tinh vào một ngày nhất định. Đồng thời hiển thị các chuyển tiếp ngang qua cá nhân cho một ngày sinh nhất định và synastry cho hai ngày sinh. Có màn hình hiển thị đồ họa và động cho...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: