Liên kết được tài trợ:

Your Planetary Transits

Your Planetary Transits 9.36 Cập nhật

Phần mềm Windows để tính toán ngày và thời gian chính xác mà tại đó việc chuyển đổi giữa hai hành tinh được chọn (bao gồm Mặt trời) bắt đầu và kết thúc (tương ứng với giá trị quỹ đạo đã chọn). Các giao dịch hành tinh có hai loại: quá cảnh thế giới (a.k.a....

Planetary Aspects and Transits

Planetary Aspects and Transits 21.36 Cập nhật

        Một chương trình Windows để tính toán các khía cạnh địa tâm giữa các hành tinh tại một ngày nhất định. Cũng hiển thị các lần chuyển cá nhân cho một trong hai ngày sinh và phiên bản đồng bộ cho hai ngày sinh. Có màn hình hiển thị đồ họa và động...

Liên kết được tài trợ:

Một chương trình Windows để tính toán các khía cạnh nhật tâm giữa các hành tinh tại một ngày nhất định. Cũng hiển thị các lần chuyển mạch tâm nhĩ cá nhân cho một ngày sinh đã cho, và sự đồng bộ cho hai ngày sinh. Có các màn hình đồ họa và động học cho...

Liên kết được tài trợ: