Intel WiDi/Pro WiDi Driver 6.0.62.0

Các tính năng được hỗ trợ trong phiên bản này của Intel WiDi 6.0: - Touch mới đầu tiên giao diện người dùng với khả năng từ xa tích hợp - Low Power Tự Refresh - Thống nhất 32/64-bit phần mềm cài đặt, sử dụng tập tin duy nhất - Lên đến độ phân giải 4k với...
Liên kết được tài trợ:

Phần mềm được đề nghị Cho Windows